تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢ | ٩:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عارفه تیموری(مدیر)

مـــن در بـــرخـــی از امتــــحاناتم مـــــردود شـــدم
امـــا دوستــــم تـــمام درســــهایش را بـــا مـــــوفقیت گــــذراند.
اکنــــون او یــــک مهنــــدس در شـــــــــــرکت
مایـــــــــــکروســــافت اســــت و مــــن فـــقـــــط . . . .
مـــــــــالک مـــــــــایکروســافت هســـــــــتم. (بیـــــل گیــــتس)

اینه ه ه ه ههه .. عینک