تاريخ : ۱۳٩۱/۱/٧ | ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عارفه تیموری(مدیر)

چکیده


هدف از تدوین این مقاله، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق ،انجام شده است . « توصیفی  تحلیلی » سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شر ق  شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی آن ها را دچار تحول نمود و جنبه های ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت، دسترسی به زمین و نبود تفاوت های فضایی بین گروه های اجتماعی و اتکاء به خدمات خ اص بهینه قرارداد و کوچک سازی را هویت بخشید . در غرب قبل از قرن بیستم فرهنگ (مذهبی، زبانی، نژادی، طبقاتی و الگوه ا ...) اشکال مختلف شهرهای فئودالی، قرون وسطایی، ماقبل صنعتی و صنعتی را شکل داد . بعد از آن هم مکاتب مختلف فرهنگی (مدرنیسم، پسامدرنیسم و ... ) اشکال خاصی از شهرها را ایجاد نموده اس ت . فرهنگ پیش از اسلام در ایران، تحت تسلط نظام اجتماعی و الگوهای پارسی، هلنی و پارتی ریخت شناسی و ساخت خاصی از قهندژ، شارستان را پدید آورد، به نحوی که این ساخت نمودی طبقاتی داشت. در بعد از ورود اسلام به ایران، فرهنگ تحت تأثیر اصول و عناصر اسلامی شهرها و محلات و مساکن را به وجود آورده است.

نگارنده : دکتر کرامت اله زیاری ، دانشیار جغرافیا دانشگاه یزد

دانلود مقاله در ادامه مطلب


http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://tivaa.persiangig.com/tasir%20farhang%20dar%20sakht%20shahr.pdf